Privacyverklaring DrinkCup B.V.

Dit is de privacyverklaring van DrinkCup B.V. gevestigd aan Boogershof 6-8 5298 MN te
Liempde. DrinkCup is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals
weergegeven en beschreven in onderstaande privacyverklaring.
Deze privacyverklaring is van toepassing op www.drinkcup.nl en is ten allen tijde te
raadplegen via de website of via de functionaris gegevensbescherming Victor Kuyl,
bereikbaar via info@drinkcup.nl


In deze privacyverklaring leggen we onder meer uit waarom we persoonsgegevens
verzamelen en gebruiken, welke gegevens dat zijn en welke rechten u heeft als wij uw
gegevens verwerken.


Wie zijn wij

DrinkCup is een commerciële organisatie dat zich bezighoudt met het verkopen en/of
verhuren van horecaproducten aan onder meer groothandels en particulieren. Wij bieden
onze diensten onder meer aan via www.drinkcup.nl aan waarbij wij persoonsgegevens gaan
verwerken. U leest hier hoe wij daarbij uw privacy beschermen. Heeft u vragen over deze
privacyverklaring, of het gebruik van uw persoonsgegevens door DrinkCup? Neem dan
contact op met de functionaris gegevensbescherming (FG) via info@drinkcup.nl


Cookies

Bezoekt u onze website, dan verwerken wij uw persoonsgegevens met cookies. Wij
gebruiken technische cookies om de website te laten functioneren. Tevens maken wij
gebruik van een programma voor websitestatistieken, maar daarbij anonimiseren wij uw
gegevens zo veel mogelijk.


Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens om onze dienst zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Wij
gebruiken deze gegevens om ervoor te zorgen dat wij bijvoorbeeld onze diensten op de
juiste locatie kunnen leveren en hiervoor de juiste persoon en/of bedrijf te kunnen
factureren. Hiermee tonen wij aan dat het noodzakelijk is om persoonsgegevens te
verwerken.


Welke gegevens verzamelen we?

De persoonsgegevens die wij verzamelen en gebruiken heeft u meestal zelf aan ons verstrekt
omdat u de intentie heeft of had om gebruik te maken van één of meerdere diensten die wij
aanbieden. Deze gegevens kunnen door u zowel digitaal, schriftelijk als mondeling aan ons
verstrekt worden.


Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken?

DrinkCup mag alleen persoonsgegevens gebruiken die in de privacywetgeving staat. Zo’n
reden heet een grondslag. De mogelijke grondslagen staan in artikel 6 van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG).
De belangrijkste grondslag op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken is omdat dit
noodzakelijk is voor het kunnen uitvoeren van onze dienstverlening.
Andere grondslagen op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken, zijn toestemming
van betrokkenen (artikel 6, eerste lid, onder a, van de AVG) en voldoen aan de wettelijke
verplichting (artikel 6, eerste lid, onder c, van de AVG).


Toestemming

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming. Op moment dat u deze
gegevens op onze website, persoonlijk deelt (mondeling als schriftelijk) gaat u akkoord met
de verwerking hiervan. U kunt wel uw toestemming op elk moment intrekken. Wij
verwerken vanaf dat moment uw gegevens niet meer, tenzij er (ook) een andere grondslag is
om uw gegevens te verwerken.


Bijzondere of strafrechtelijke gegevens

Wij verwerken geen bijzondere of strafrechtelijke gegevens.


Hoe beveiligen we uw gegevens?

Wij nemen zowel technische als organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die
wij verwerken te beveiligen. Wij doen dit volgens de daarvoor geldende wettelijke eisen en
richtlijnen zodat deze gegevens bijvoorbeeld niet verloren gaan.
Een voorbeeld van een technische maatregel is dat uw gegevens via een beveiligde
verbinding worden verzonden als u gebruikt maakt van onze online formulier op onze
website www.drinkcup.nl.
Een voorbeeld van een organisatorische maatregel is dat alleen daartoe bevoegde
medewerkers van DrinkCup uw gegevens mogen inzien. Deze gegevens hebben enkel
toegang tot uw gegevens om zijn of haar taken uit te kunnen voeren die passen bij de
diensten van DrinkCup.


Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel
bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als
u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van
toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw persoonsgegevens
te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt
bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en
documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.


Delen van uw gegevens met derden

DrinkCup deelt in principe uw gegevens niet moedwillig met derden. In voorkomende
gevallen kan DrinkCup op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het
delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van
overheidswege. In dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen
ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.


Wat zijn uw rechten?

U heeft een aantal privacyrechten. U kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van u
verwerken. Mochten deze gegevens niet kloppen, dan kunt u ons deze laten verbeteren of in
sommige gevallen wissen.


Wijzigingen van privacyverklaring

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u
echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de
wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen
wij u daarvan per mail op de hoogte.

Maar hoe is het statiegeld dan geregeld?..

Nou zo dus!

Recycle
Blad

Waste no more

Herbruikbare kunststof bekers huren wordt steeds populairder. We streven met z’n alle een circulaire economie na, waarin gebruik geoptimaliseerd wordt, misbruik geminimaliseerd. Met het huren van de herbruikbare bekers van Drinkcup zetten we de juiste stappen richting deze circulaire economie!

Lees meer