Algemene Voorwaarden

DrinkCup

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van de opdrachtnemer
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - De overeenkomst
Artikel   6 - Retourrecht / retourbeleid gekochte artikelen
Artikel   7 - Verplichtingen van de opdrachtgever tijdens de bedenktijd van de gekochte artikelen
Artikel   8 - Uitoefening van het retourrecht door de opdrachtgever en kosten daarvan van de gekochte artikelen
Artikel   9 - Verplichtingen van de opdrachtnemer bij herroeping van de gekochte artikelen
Artikel 10 - Uitsluiting retourrecht van de gekochte artikelen
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Controle levering en retour ontvangst bij en door de opdrachtnemer bij gehuurde goederen
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Eigendom en risico
Artikel 17 - Klachtenregeling
Artikel 18 - Geschillen
Artikel 19 - Beëindiging en overmacht
Artikel 20 - Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer
Artikel 21 - Privacy
Artikel 22 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.     Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de opdrachtgever producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de opdrachtnemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de opdrachtnemer;
2.     Bedenktijd: de termijn waarbinnen de opdrachtgever gebruik kan maken van zijn retourrecht;
3.     Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die met de opdrachtnemer een overeenkomst is aangegaan tot het leveren van goederen en/of diensten;
4.     Dag: kalenderdag;
5.     Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm  geproduceerd en geleverd worden;
6.     Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7.     Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de opdrachtgever of opdrachtnemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8.     Retourrecht: de mogelijkheid van de opdrachtgever om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9.     Opdrachtnemer: DrinkCup
10.   Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
11.   Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
12.   Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat opdrachtgever en opdrachtnemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN DE OPDRACHTNEMER

DrinkCup B.V.
Boogershof 6-8
5298MN Liempde
+31 85 773 6008
info@drinkcup.nl
iBan: NL49RABO0360412858
BIC: RABONL2U
KVK: 80320775
BTW: NL861630099B01

ARTIKEL 3 - TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van de opdrachtnemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de opdrachtnemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden de opdrachtnemer ter hand worden gesteld.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de opdrachtgever zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

ARTIKEL 4 - HET AANBOD

1. Wanneer een aanbod een onder voorwaarden geschiedt of een beperkte geldigheidsduur heeft, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. De aangeboden producten zijn duidelijk en gedetailleerd beschreven, zodat de opdrachtgever zich een goede beoordeling van het product kan vormen. Gebruikte afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van het aanbod. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de opdrachtnemer niet.
3. De geboden bedragen op de website zijn exclusief BTW, mits anders vermeld.
4. Wanneer men kiest voor een product met prijs op aanvraag, wordt er pas een overeenkomst gesloten, nadat er contact is geweest tussen beide partijen, de handmatig aangemaakte factuur verzonden en voldaan is, tenzij anders overeengekomen.

ARTIKEL 5 - DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 van dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de opdrachtgever het aanbod langs de elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de opdrachtnemer onverwijld langs de elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de opdrachtnemer is bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de opdrachtnemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal de opdrachtnemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De opdrachtnemer kan zich binnen de wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de opdrachtnemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De opdrachtnemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de opdrachtgever de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. Het bezoekadres van de vestiging van de opdrachtnemer waar de opdrachtgever met klachten terecht kan;
b. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de opdrachtgever van het retourrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het retourrecht;
c. De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. Indien de opdrachtgever een retourrecht heeft; het retourformulier voor herroeping.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
7. Iedere aanbieding en/of offerte van de opdrachtnemer is vrijblijvend en bindt de opdrachtnemer niet. Van een overeenkomst is pas sprake bij schriftelijke opdrachtnemer door opdrachtgever.

ARTIKEL 6 - RETOURRECHT / RETOURBELEID GEKOCHTE ARTIKELEN

1. De opdrachtgever kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De opdrachtnemer mag de opdrachtgever vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de opdrachtgever, of een vooraf door de opdrachtgever aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. Als de opdrachtgever in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de opdrachtgever, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De opdrachtnemer mag, mits hij de opdrachtgever hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de opdrachtgever, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de opdrachtgever, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
3. Indien de opdrachtnemer de opdrachtgever de wettelijk verplichte informatie over het retourrecht niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
4. Indien de opdrachtnemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de opdrachtgever heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de opdrachtgever die informatie heeft ontvangen.
5. De terug te betalen verzendkosten bij een retour worden alleen gecrediteerd worden alleen gecrediteerd aan consumenten, wanneer de gehele bestelling wordt geretourneerd.
6. De betaalkosten worden nooit gecrediteerd, tenzij anders overeengekomen.
7. Wij hanteren een zichttermijn van 14 dagen. Mocht u afzien van een bestelling, dan kunt u het pakket binnen veertien dagen na ontvangst aan ons retourneren zonder opgaaf van redenen. Dit geldt alleen voor particulieren, zakelijke bestellingen worden individueel beoordeeld. U kunt een retour melden via het contactformulier op onze website. Het onbeschadigde product gaarne - indien mogelijk - in originele verpakking terugzenden. Geactiveerde of gebruikte glowsticks kunnen niet worden retour gezonden. De verzending naar ons retour is voor uw rekening en risico, verpakt u de producten degelijk.
8. Zorgt u ervoor dat het pakket onbeschadigd, goed verpakt - en indien mogelijk in originele verpakking - retour verzonden wordt, samen met een kopie van uw factuur en bank-/gironummer t.a.v. onze klantenservice. Geef bij de retourzending duidelijk aan wat u wilt (omruilen voor een ander artikel of aankoopbedrag crediteren). U bent zelf verantwoordelijk voor de retourzending, de kosten voor de retourverzending zijn voor eigen rekening.
Na ontvangst van de retourverzending wordt het aankoopbedrag binnen 7 dagen op uw rekening gestort.
De volgende producten komen niet voor ruiling of restitutie in aanmerking:
· Producten die beschadigd, gebruikt of incompleet zijn.
· Ingewisselde vouchers of tegoedbonnen.
· Op maat gemaakte producten.
· Express verzendkosten

ARTIKEL 7 - VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER TIJDENS DE BEDENKTIJD VAN DE GEKOCHTE ARTIKELEN

1. Tijdens de bedenktijd zal de opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de opdrachtgever het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De opdrachtgever is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De opdrachtgever is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de opdrachtnemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het retourrecht heeft verstrekt.

ARTIKEL 8 - UITOEFENING VAN HET RETOURRECHT DOOR DE OPDRACHTGEVER EN KOSTEN DAARVAN VAN DE GEKOCHTE ARTIKELEN

1. Als de opdrachtgever gebruik maakt van zijn retourrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de opdrachtnemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de opdrachtgever het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de opdrachtnemer. Dit hoeft niet als de opdrachtnemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De opdrachtgever heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De opdrachtgever zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de opdrachtnemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het retourrecht ligt bij de opdrachtgever.
5. De opdrachtgever draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de opdrachtnemer niet heeft gemeld dat de opdrachtgever deze kosten moet dragen of als de opdrachtnemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de opdrachtgever de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. Indien de opdrachtgever herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de opdrachtgever de opdrachtnemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de opdrachtnemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
7. Custom producten kunnen door de opdrachtgever nooit retour worden gestuurd. Bij defecten producten wordt door de opdrachtnemer meegedacht met de opdrachtgever naar een geschikte oplossing. Ook in dit geval is de opdrachtnemer nog steeds niet verplicht de custom producten retour te nemen.
8. De opdrachtgever draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid indien:

a. De opdrachtnemer de opdrachtgever de wettelijk verplichte informatie over het retourrecht, de kostenvergoeding bij herroeping niet heeft verstrekt, of;
b. De opdrachtgever draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
c. Hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b. Hij niet heeft erkend zijn retourrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
c. De opdrachtnemer heeft nagelaten deze verklaring van de opdrachtgever te bevestigen.

9. Als de opdrachtgever gebruik maakt van zijn retourrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

ARTIKEL 9 - VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTNEMER BIJ HERROEPING VAN DE GEKOCHTE ARTIKELEN

1. Als de opdrachtnemer de melding van herroeping door de opdrachtgever op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De opdrachtnemer vergoedt alle betalingen van de opdrachtgever, indien levering aan consument, inclusief eventuele leveringskosten door de opdrachtnemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de opdrachtgever hem de herroeping meldt. Tenzij de opdrachtnemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de opdrachtgever aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. De opdrachtnemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de opdrachtgever heeft gebruikt, tenzij de opdrachtgever instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de opdrachtgever.
4. Als de opdrachtgever heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de opdrachtnemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

ARTIKEL 10 - UITSLUITING RETOURRECHT VAN DE GEKOCHTE ARTIKELN

De opdrachtnemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het retourrecht, maar alleen als de opdrachtnemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
a. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de opdrachtnemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.

ARTIKEL 11 - DE PRIJS

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de opdrachtnemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de opdrachtnemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de opdrachtnemer dit bedongen heeft en:

a. Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. De opdrachtgever de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
6. Tenzij uitdrukkelijk bij offerte anders is vermeld zijn alle vergoedingen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting en transportkosten.
7. De huurprijs is op basis van maximaal 4 dagen. De artikelen dienen na de eerste werkdag na deze 4 dagen retour te komen.
8. Bij het verrichten van aanvullende diensten door de opdrachtnemer, of stagnatie aan de zijde van de opdrachtnemer bij niet nakoming door de opdrachtgever, is de opdrachtnemer gerechtigd om alle daarmee gepaarde gaande additionele kosten als meerwerk aan de opdrachtgever aan de opdrachtnemer door te belasten
9. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever over het door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verschuldigde bedrag verschuldigd:
10. Een vertragingsvergoeding ter hoogte van 1 (één) procent per 30 (dertig) kalenderdagen; en
11. buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15 (vijftien) procent over het aan de opdrachtnemer verschuldigde bedrag.
12. De opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd en op elk moment om zonder opgaaf van reden(en) van de opdrachtgever zekerstelling, een waarborgsom of integrale vooruitbetaling door de opdrachtgever te verlangen. Indien de opdrachtgever daar niet onverwijld toe overgaat, is de opdrachtnemer gerechtigd om diens tegenprestatie op te schorten dan wel de opdracht en/of overeenkomst te beëindigden of te ontbinden, onverminderd het recht van de opdrachtnemer op schadevergoeding. De waarborgsom mag door de opdrachtgever niet beschouwd worden als vooruitbetaling op de verschuldigde huursom. De opdrachtnemer kan de door de opdrachtgever bij nacalculatie verschuldigde bedragen verrekenen met de waarborgsom. De (pro resto) waarborgsom wordt teruggestort als vaststaat dat de opdrachtgever aan al diens verplichtingen tegenover de opdrachtnemer heeft voldaan. Over de waarborgsom wordt geen rente berekend.
13. Tenzij anders is bepaald bedraagt de betalingstermijn 14 (veertien) kalenderdagen na factuurdatum.
14. Bij een online bestelling wordt de huurprijs via Ideal of een andere ter beschikking gestelde betaalmethode betaald. De kosten voor de niet geretourneerde goederen of goederen die na teruggave aan de opdrachtnemer niet meer gebruikt kunnen worden vanwege schade en/of vervuiling worden separaat in rekening gebracht met de eindfactuur.
15. Bij gepersonaliseerde artikelen is er een mogelijkheid tot onder- of overproductie van maximaal 10%. In het geval van een onderproductie worden er minder goederen geleverd en in het geval van een overproductie worden er meer goederen geleverd. De opdrachtnemer zal in het geval van een onder productie het teveel betaalde bedrag crediteren. In het geval van een overproductie wordt er door de opdrachtnemer extra kosten rekening gebracht naar de opdrachtgever. De terugbetaling of bijbetaling dient binnen 14 dagen na ontvangst van de (credit)factuur plaats te vinden.
16. Eventuele bijkomende logistieke en/of personele kosten worden eveneens op de eindfactuur doorbelast aan de opdrachtgever. Alle huurkosten, vervangingskosten, niet geretourneerde goederen van de opdrachtnemer, kosten vervanging voor goederen die als uitval retour komen en door de berekenen logistieke kosten zijn exclusief btw.

ARTIKEL 12 - NAKOMING EN EXTRA GARANTIE

1. De opdrachtnemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de opdrachtnemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de opdrachtnemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst tegenover de opdrachtnemer kan doen gelden indien de opdrachtnemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de opdrachtnemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de opdrachtgever bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
4. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot maximaal de factuurwaarde.
5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor een gevolg- en/of immateriële schade.

ARTIKEL 13 - LEVERING EN UITVOERING

1. De opdrachtnemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. Als plaats van levering geldt het adres dat de opdrachtgever aan de opdrachtnemer kenbaar heeft gemaakt.
2. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de opdrachtnemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 3 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever hiervan uiterlijk 3 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
3. Na ontbinding conform het vorige lid zal de opdrachtnemer het bedrag dat de opdrachtgever betaald heeft onverwijld terugbetalen.
4. De opdrachtnemer bezorgt uitsluitend op de begane grond. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat er op het door de opdrachtnemer gecommuniceerde bezorgmoment iemand aanwezig is voor het in ontvangst nemen van de goederen en deze persoon gerechtigd is om namens de opdrachtgever te tekenen voor ontvangst. Als er op het gecommuniceerde bezorgmoment niemand aanwezig is, of niemand tot ondertekening gerechtigd is, dan heeft de opdrachtnemer het recht om de goederen retour te nemen, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever tot betaling conform overeenkomst. De hierdoor ontstane kosten zijn voor de rekening van de opdrachtgever. De opdrachtnemer kan echter ook de goederen afleveren, doch bij verschil van mening of de afgifte al dan niet in het overeengekomen aantal en/of in overeengekomen staat heeft plaatsgehad, rust op de opdrachtgever uitdrukkelijk het bewijs dat de goederen niet zijn afgegeven volgens gemelde aantallen en in de goede en onbeschadigde staat. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de gehuurde goederen van de opdrachtnemer zodra deze in ontvangst zijn genomen door de opdrachtgever.
5. Als partijen afspreken dat de opdrachtnemer de gehuurde goederen op moet komen halen, dient de opdrachtgever ervoor te zorgen dat hij tenminste 48 uren tevoren (weekend- en feestdagen niet meegerekend) aan de opdrachtgever heeft meegedeeld dat de opdrachtnemer de verhuurde goederen kan komen halen. De opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de gehuurde goederen totdat deze door de opdrachtnemer zijn opgehaald.
6. De goederen dienen op de ophaaldag vanaf 09:00 uur gesorteerd en gestapeld, op de begane grond in de door de opdrachtnemer geleverde kratten gereed te staan. Zijn de goederen niet op het door de opdrachtnemer gecommuniceerde tijdstip in gereedheid voor transport, dan dient de opdrachtgever de extra kosten die hierdoor voor de opdrachtnemer zijn ontstaan te vergoeden. Deze extra kosten bestaan onder meer uit het berekenen van de eventuele huurprijs die per dag voor de gehuurde goederen wordt berekend zonder dat hiermee de huurovereenkomst wordt verlengd, en ook de (extra) manuren- en transportkosten.
7. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat er op het door de opdrachtnemer gecommuniceerde ophaalmoment iemand aanwezig is voor de afgifte van de goederen en deze persoon gerechtigd is om namens de opdrachtgever te tekenen voor afgifte. Zo niet dan kan de opdrachtnemer toch de goederen terugnemen, doch bij verschil van mening of gehuurde goederen al dan niet in het juiste aantal of in de goede staat zijn teruggegeven rust op de opdrachtgever uitdrukkelijk het bewijs dat de teruggave in het juiste aantal en de goede staat heeft plaats gehad.
8. Termijnen die gelden voor de opdrachtgever kwalificeren als fatale termijnen.
9. De in offertes, opdrachtbevestigingen en/of overeenkomsten genoemde leveringstermijnen zijn bij benadering en daarom voor de opdrachtnemer niet fataal. Het verzuim van de opdrachtnemer treedt pas in na schriftelijke ingebrekestelling, voorzien van een gedetailleerde onderbouwing, met een termijnstelling van 14 (veertien) kalenderdagen.

ARTIKEL 14 - CONTROLE LEVERING EN RETOUR ONTVANGST BIJ EN DOOR DE OPDRACHTNEMER BIJ GEHUURDE GOEDEREN

1. De opdrachtgever dient de goederen onmiddellijk na levering te controleren op aantallen en tekortkomingen. Als er tekortkomingen, gebreken, manco’s of andere klachten zijn, dient de opdrachtgever onmiddellijk en in alle gevallen voorafgaand aan de dag van ingebruikname van de goederen per email contact op te nemen met de opdrachtnemer, bij gebreke van verval van rechten van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever pas op de dag van gebruik de goederen controleert, kan de opdrachtgever niet meer van de opdrachtnemer eisen dat de goederen dezelfde dag omgewisseld worden als er sprake is van tekortkomingen, gebreken, manco’s of andere klachten.
2. Bij teruggave van de goederen worden de goederen bij terugkomst in het bedrijf van de opdrachtnemer gecontroleerd. Het ophalen van de goederen door of namens de opdrachtnemer is niet te beschouwen als een dergelijke controle. Als de opdrachtgever bij de controle aanwezig of vertegenwoordigd wenst te zijn, dient de opdrachtgever dat vóór het retour ophalen of retour afleveren van de goederen schriftelijk kenbaar te maken aan de opdrachtnemer. Als schade, verlies of onjuist verpakken vastgesteld is, zonder dat de opdrachtgever daarbij aanwezig was, laat de opdrachtnemer dit binnen 14 (veertien) kalenderdagen (weekend en feestdagen niet meegerekend) nadat de goederen bij de opdrachtnemer zijn geretourneerd schriftelijk weten. De opdrachtgever krijgt dan 48 (achtenveertig) uren de tijd om op de opdrachtnemer te reageren. Mits de opdrachtgever bewijs kan leveren dat de schade/vermissing onjuist is, kan dit nog gewijzigd worden. Indien de opdrachtgever geen bewijs kan leveren op onjuistheid en/of binnen deze termijn niet reageert, wordt dit als aanvaarding van de schade beschouwd. De opdrachtnemer kan dan tot onmiddellijke reparatie of vervanging overgaan en alle daarmee gepaard gaande kosten aan de opdrachtgever doorbelasten.
3. Beschadigde goederen worden gedurende ten hoogste 30 dagen na de datum waarop dat de schade aan de opdrachtgever is gefactureerd voor de opdrachtgever beschikbaar gehouden. Na verloop van laatstgemelde termijn is de opdrachtnemer gerechtigd de geselecteerde beschadigde goederen te laten recyclen en/of te vernietigen.

ARTIKEL 15 - BETALING

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst, dienen de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst/plaatsen van een bestelling.
2. De opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de opdrachtnemer te melden.
3. Bij gebreke van tijdige betaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer 1% rente per maand verschuldigd.
4. In geval opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen dan is opdrachtgever aan opdrachtnemer buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt:

a. Voor zover opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt opdrachtnemer aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijk incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten, voor zover het openstaande bedrag - na het intreden van het verzuim - niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door opdrachtnemer wordt voldaan.
b. Voor zover opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt opdrachtnemer aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van EUR 100,-- voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.

ARTIKEL 16 - EIGENDOM EN RISICO

1. Totdat de opdrachtgever al hetgeen bij ons verschuldigd uit hoofde van de overeenkomst heeft betaald, inclusief renten en kosten blijven de door ons geleverde goederen en te leveren goederen ons volledig en uitsluitend eigendom.
2. De opdrachtgever mag de geleverde goederen niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen mits de eigendom niet op de opdrachtgever is overgegaan. Op ons eerst verzoek dient de opdrachtgever mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op vorderingen die de opdrachtgever uit hoofde van de doorlevering op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.
3. De goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn gehuurd dan wel geleverd dienen door de opdrachtgever met de nodige zorgvuldigheid en als ons herkenbaar eigendom te bewaren. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle schade. Hieronder valt schade als gevolg van gebruik, vermissing of diefstal ontstaan in de periode voorafgaand aan de eigensomoverdracht of verhuurperiode. Diefstal, vermissing en schades dienen onverwijld aan ons te worden gemeld.
4. Het risico van het transport van de goederen is voor rekening van de opdrachtgever.
5. Indien uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dan het transport, inclusief het risico voor onze rekening komt en om welke reden dan ook, niet mocht slagen, dan zijn wij niet gehouden tot verdere schadeloosstelling dan het bedrag van de beschadigden of de verloren goederen tijdens het transport.

ARTIKEL 17 - KLACHTENREGELING

1. De opdrachtnemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de opdrachtnemer.
3. Bij de opdrachtnemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de opdrachtnemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

1. Op de tussen opdrachtnemer en haar opdrachtgever gesloten overeenkomsten, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, alsmede op de daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen uit welken hoofde ook, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien de opdrachtgever zich buiten Nederland mocht bevinden.
2. De rechter in de vestigingsplaats van de opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft de opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil onderling overleg te beslechten.

ARTIKEL 19 - BEËINDIGING EN OVERMACHT

1. Uitsluitend de opdrachtnemer kan een opdracht of overeenkomst zonder opgaaf van redenen en op ieder moment annuleren, opzeggen en/of beëindigen zonder dat de opdrachtnemer aan de opdrachtgever enige (schade)vergoeding of compensatie verschuldigd is.
2. Uitsluitend aan de opdrachtnemer komt een beroep op overmacht toe. Van overmacht is onder meer, maar niet uitsluitend, sprake in geval van oorlog(sgevaar), (dreiging van) terrorisme, burgeroorlog, oproer, revolutie, pandemie, epidemie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregel(en), in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan machinerieën, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, beperkte transportmogelijkheden als gevolg van weersomstandigheden en verkeersstoring, (toe)leveranciers en/of onderaannemers die niet of niet tijdig (kunnen) voldoen aan hun verplichtingen, storingen in de levering van energie, water en (tele)communicatie services waardoor de opdrachtgever wordt verhinderd (tijdig) aan haar verplichtingen te voldoen. Ingeval van overmacht is de opdrachtnemer gerechtigd om diens verplichtingen op te schorten of de opdracht en/of overeenkomst te beëindigen zonder dat de opdrachtnemer aan de opdrachtgever enige (schade)vergoeding of compensatie verschuldigd is.

ARTIKEL 20 - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTNEMER

1. Iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor directe- of indirecte aansprakelijkheid is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan gevolgschade, gederfde omzet en/of winst, verminderde goodwill, geleden verliezen en gemaakte kosten, en ook gemiste opdrachten en gemiste besparingen, schade door productie- of bedrijfsonderbrekingen of stagnatie etc.
2. Voor zover de opdrachtnemer wel aansprakelijkheid is, dan is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer te allen tijde beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag dat de verzekeraar van de opdrachtnemer vergoedt, en te allen tijde tot maximaal vijftig procent van de huursom waarop dat het schadeveroorzakende feit betrekking heeft (excl. BTW).
3. De opdrachtnemer adviseert de opdrachtgever de gehuurde goederen tegen brand, verlies, diefstal, aansprakelijkheid, etc. te verzekeren vanaf het moment van levering tot aan moment dat de goederen weer aan de opdrachtnemer geretourneerd worden. Ontstane schade in de periode dat de opdrachtgever verantwoordelijk is voor de goederen, is ten alle tijden voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever dient de goederen in dezelfde toestand in te leveren, waarin hij het heeft ontvangen.

ARTIKEL 21 - PRIVACY

1. De opdrachtnemer zal eventuele verkregen persoonsgegevens die in het kader van de (uitvoering van de) overeenkomst van opdrachtgever zijn verkregen op een behoorlijke en zorgvuldige wijze bewaren. de opdrachtnemer zal zich houden aan de wettelijke voorschriften die volgen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
2. Opdrachtgever geeft de opdrachtnemer bij voorbaat toestemming om zijn/haar gegevens met betrekking tot het verbruik te delen met derden die door de opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.

ARTIKEL 22 - AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de opdrachtgever zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
2. Op iedere huidige en/of toekomstige opdracht, overeenkomst en/of rechtsverhouding waarbij de opdrachtnemer en de opdrachtgever Partij(en) zijn, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Algemene Voorwaarden of andersoortige voorwaarden van de opdrachtgever worden reeds nu voor alsdan door de opdrachtnemer van de hand gewezen en binden de opdrachtnemer niet.
3. Eventuele afwijkingen van of aanvullingen op de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig als deze expliciet en schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen. De overeengekomen afwijkingen of aanvullingen gelden slechts éénmaal. Als er op een later moment tussen Partijen een andere opdracht en/of overeenkomst tot stand komt, dan geldt de onderhavige versie van de Algemene Voorwaarden.
4. Als een bepaling uit de Algemene Voorwaarden nietig is, vernietigd wordt of op andere gronden daarop door Partijen geen beroep kan worden gedaan, heeft de opdrachtnemer het recht deze bepaling te vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk in acht wordt genomen. De overige bepalingen blijven in dat geval onverkort van kracht.
5. De opdrachtgever stemt reeds nu voor alsdan in met de overdracht van rechten en/of verplichtingen van de opdrachtnemer aan derden.
6. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt de opdrachtnemer alle intellectuele- en eigendomsrechten, ongeacht of aan de opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Tenzij anders is bepaald is er sprake van huur en niet van koop.
7. De opdrachtgever doet afstand van diens recht op retentie, opschorting, ontbinding en/of verrekening.
8. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen van de opdrachtgever op de opdrachtnemer één jaar.
9. De veiligheid van het gebruik van de goederen is een zaak van de opdrachtgever zelf. De opdrachtnemer verstrekt gebruiksaanwijzingen waar dit nodig is. Voor de veiligheid van de opdrachtgever of die van derden kan de opdrachtnemer niet instaan.
10. De opdrachtgever aanvaardt alle risico’s die voortvloeien uit het gebruik van de gehuurde goederen en is ervan op de hoogte dat de goederen verwondingen kunnen veroorzaken. De opdrachtgever verklaart de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen i.v.m. deze risico’s.

Wij gebruiken cookies