Algemene Voorwaarden

DrinkCup B.V.
Boogershof 6 – 8
5298 MN Liempde
Nederland
KvK: 80320775
BTW: NL861630099B01

Artikel 1: Algemeen

Een overeenkomst tussen DrinkCup BV en de klant komt tot stand op het moment dat de
klant de bestelling plaatst via www.drinkcup.nl en betaalt of via de vertegenwoordigers
middels een getekende verkoop -of huurbevestiging. Aanvullend dient de klant om de
overeenkomst geldig te maken akkoord te gaan met de tarieven en condities. Op iedere
verkoop -of huurovereenkomst zijn de hierna bepaalde voorwaarden van toepassing.

Artikel 2: Huurovereenkomst

De overeenkomst voor de verhuur van goederen komt tot stand op het moment dat de klant
de goederen van DrinkCup BV online huurt of via een getekende huurbevestiging. Ook dient
de klant de huurtarieven en de bijhorende condities te aanvaarden.
De klant is verantwoordelijk voor de gehuurde goederen van DrinkCup BV zodra deze in
ontvangst zijn genomen door de klant. Dit zal plaatsvinden via een getekende
ontvangstbevestiging of een getekende ontvangstbevestiging van een transportbedrijf.

Artikel 3: Kosten voor huur, vervanging en logistieke werkzaamheden

De huurprijs voor een dag geldt voor 24 uren en voor een weekend 48 uren. Voor de periode
van een dag mag een klant de gehuurde goederen minimaal 24 uur behouden en worden de
gehuurde goederen een volgende werkdag of een later afgesproken moment opgehaald of
retour gebracht/gestuurd te worden naar DrinkCup BV.
De huurprijs wordt bij een online bestelling via Ideal of een andere ter beschikking gestelde
betaalmethode betaald. De kosten voor niet geretourneerde huurgoederen of
huurgoederen die na teruggave aan DrinkCup BV niet meer gebruikt kunnen worden
vanwege schade en/of vervuiling worden separaat in rekening gebracht met de eindfactuur
welke digitaal naar de klant zal worden verstuurd of gedeeld.
Eventuele bijkomende logistieke en/of personele kosten worden eveneens op de
eindfactuur doorbelast aan de klant. Alle huurkosten, vervangingskosten, niet
geretourneerde goederen van DrinkCup BV, kosten vervanging voor goederen die als uitval
retour komen en door te berekenen logistieke kosten zijn exclusief BTW.
Alle gedane offertes en ontvangen prijslijsten zijn vrijblijvend en voor DrinkCup BV niet
bindend, tenzij het tegendeel blijkt.

Artikel 4: Waarborgsom

Indien met de klant wordt afgesproken dat deze (deels) op rekening huurt bij DrinkCup BV
kan een waarborgsom en/of bankgarantie gevraagd worden. De waarborgsom en/of
bankgarantie wordt vastgesteld in evenredigheid met de opgegeven huurperiode. De
waarborgsom en/of bankgarantie moet na het verstrijken van de huurperiode nog 30 dagen
geldig zijn. Indien de klant verlenging van de overeenkomst wenst, dient de klant uiterlijk op
de dag van de verlenging een nieuwe waarborgsom te storten en/of de bankgarantie te
verhogen. Indien de klant een waarborgsom en/of de bankgarantie niet tijdig betaalt c.q.
opent en/of verhoogt, kan DrinkCup BV de overeenkomst eenzijdig beëindigen,
onverminderd het recht van DrinkCup BV op schadevergoeding. De waarborgsom mag door
de klant niet beschouwd worden als vooruitbetaling op de verschuldigde huursom. Bij het
einde van de huurovereenkomst kan DrinkCup BV, door de klant verschuldigde bedragen,
compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom wordt teruggegeven indien vaststaat
dat de klant aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Rente over de waarborgsom is voor
DrinkCup BV.

Artikel 5: Einde overeenkomst

De overeenkomst eindigt door het verstrijken van de afgesproken huurtermijn. Indien de
klant tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen uit deze voorwaarden en of de
overeenkomst, kan DrinkCup BV de overeenkomst beëindigen zonder dat hiervoor een
beslissing van een rechter nodig is, onverminderd het recht van DrinkCup BV op vergoeding
van kosten, schade en rente. In genoemde gevallen is DrinkCup BV ten alle tijden zonder
aankondiging vooraf gerechtigd om het gehuurde bij de klant terug te halen. De klant is
verplicht aan DrinkCup BV de door DrinkCup BV gewenste medewerking te verlenen. De
klant machtigt DrinkCup BV bij deze zich toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen.
DrinkCup BV is niet aansprakelijk voor enige schade welke door de klant of door derden in
verband met het terughalen van de goederen c.q. het beëindigen van de huurovereenkomst,
wordt geleden.

Artikel 6: Controle levering en retour ontvangst bij en door DrinkCup BV

a. Om discussie omtrent de staat waarin de gehuurde goederen zich bij aflevering bevinden
te voorkomen, moet de klant onmiddellijk nadat hij het gehuurde in ontvangst neemt en
voor ingebruikname, dit controleren. Als er tekortkomingen, gebreken, manco’s of andere
klachten zijn, dient de klant direct telefonisch, of per email contact op te nemen met
DrinkCup BV, in ieder geval voordat de huurgoederen in gebruik worden genomen. Indien de
klant pas op de dag van gebruik de huurgoederen controleert, kan de klant niet meer van
DrinkCup BV eisen dat de huurgoederen dezelfde dag omgewisseld worden als er sprake is
van tekortkomingen, gebreken, manco’s of andere klachten.
b. Indien de goederen door de expeditie van DrinkCup BV c.q. de expeditie van derden naar
het bedrijf van DrinkCup BV dienen te worden teruggebracht, worden de goederen bij
terugkomst in het bedrijf van DrinkCup BV gecontroleerd. Het meenemen van de goederen
door de expeditie van DrinkCup BV of de expeditie van derden is niet te beschouwen als een
dergelijke controle. Als de klant bij de controle aanwezig of vertegenwoordigd wilt zijn, moet
hij dat voor het retour ophalen of retour afleveren van de huurgoederen al schriftelijk
kenbaar maken aan DrinkCup BV. Met DrinkCup BV dient een schriftelijke afspraak gemaakt
te worden over het tijdstip van de controle. Als schade, verlies of onjuist verpakken
vastgesteld is, zonder dat de klant daarbij aanwezig was, laat DrinkCup BV dit binnen 14
dagen (weekend en feestdagen niet meegerekend) nadat de goederen bij DrinkCup BV terug
zijn schriftelijk weten. De klant krijgt dan 48 uren de tijd om bij DrinkCup BV alsnog de
schade te komen vaststellen. Indien de huurder binnen deze termijn niet reageert, wordt dit
als aanvaarding van de schade beschouwd. DrinkCup BV kan dan tot onmiddellijke reparatie
of vervanging overgaan en alle kosten aan de klant berekenen.
c. Geselecteerde beschadigde huurgoederen, c.q. onderdelen waarvan geen herstel meer
mogelijk is, zogenaamde uitval door beschadiging of vervuiling van de gebruikte
huurgoederen, worden gedurende ten hoogste 30 dagen na de datum waarop de schade
digitaal gefactureerd en gedeeld is met de klant, ter beschikking van de klant gehouden. Na
die termijn van 30 dagen is DrinkCup BV gerechtigd de geselecteerde beschadigde
huurgoederen te laten recyclen of te vernietigen.

Artikel 7: Annuleren

De klant kan de overeenkomst die hij met DrinkCup BV heeft gesloten, na reservering van de
gehuurde goederen en voor het ingaan van de huurtermijn schriftelijk annuleren door een email
te sturen naar info@drinkcup.nl in dat geval is de klant echter wel kosten
verschuldigd. U kunt tot 30 dagen voor aanvang van de huur kosteloos annuleren. Wanneer
u annuleert binnen 30 dagen voor het evenement brengen wij 25% van de huursom in
rekening met een minimumbedrag van €12,50. Annuleert u binnen 14 dagen voor het
evenement dan zullen wij 50% van de huursom in rekening brengen. Wanneer u binnen 5
dagen of op de dag van het evenement annuleert dan zal de gehele huursom worden
berekend. De klant dient DrinkCup BV schriftelijk per e-mail info@drinkcup.nl met
ontvangst- en leesbevestiging in kennis te stellen van het feit, dat hij de huurovereenkomst
niet wenst te laten doorgaan. Als annuleringsdatum geldt de datum van de
ontvangstbevestiging van de e-mail. Ook als u last minute reserveert zijn deze voorwaarden
van toepassing.
Waarom annuleringskosten
Wanneer wij uw reservering ontvangen en u heeft betaald dan is uw reservering definitief
en wordt deze omgezet tot een huurorder. Wij gaan namelijk de gehuurde artikelen voor u
beschikbaar maken en daarom niet beschikbaar maken voor andere klanten. De
werkzaamheden die we direct na ontvangst van uw reservering uitvoeren zijn: uw
reservering nakijken en daar een order van maken door artikelen aan de order toe te wijzen;
de artikelen in onze verhuur planning opnemen; het regelen van het transport.

Artikel 8: Aansprakelijkheid/overmacht

DrinkCup BV kan nooit aansprakelijk worden gesteld, ook niet na in gebreke stelling indien
hij door overmacht niet, niet juist of te laat de gehuurde goederen ter beschikking van de
klant stelt. Onder overmacht wordt verstaan elke van DrinkCup BV wil onafhankelijke
omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.

Artikel 9: Schade, verlies en diefstal

a. Schade die tijdens de huurperiode is ontstaan dient onmiddellijk schriftelijk per e-mail
info@drinkcup.nl aan DrinkCup BV te worden gemeld. De klant verplicht zich de schade aan
de gehuurde goederen ten gevolge van zorgeloos c.q. foutief gebruik, alsmede bij verlies,
diefstal, beschadiging, onbruikbaar of waardeloos maken van de gehuurde goederen
alsmede eventuele onderdelen en/of toebehoren aan DrinkCup BV te vergoeden tegen
waarde van de aan te kopen nieuwe goederen ter vervanging van het verlorene,
onverminderd de verplichting van de klant om alle overige schade, waaronder winstderving,
kosten en rentevergoedingen aan DrinkCup BV te vergoeden.
b. Voor zoekgeraakte goederen, waarvoor door DrinkCup BV reeds de nieuwwaarde aan de
klant is berekend welke later alsnog door de klant gevonden en teruggebracht worden, dient
de klant de verschuldigde huurprijs te betalen voor de periode die begint direct na het
verstrijken van de afgesproken huurperiode en eindigt op de dag dat de zoekgeraakte
goederen door DrinkCup BV ontvangen worden. De huurprijs wordt door DrinkCup BV in
mindering gebracht op de aan de klant terug te betalen nieuwwaarde. Het terugbrengen van
zoekgeraakte goederen kan tot uiterlijk 1 jaar na de oorspronkelijke huurperiode.

Artikel 10: Gebruik en onderhoud

De klant stemt er mee in dat de gehuurde goederen op het overeengekomen tijdstip aan
DrinkCup BV terug te geven in dezelfde staat als de klant de gehuurde goederen heeft
ontvangen bij aanvang van de huur. De klant dient de goederen op dezelfde wijze
gesorteerd, gestapeld en verpakt in de juiste kisten en op dezelfde pallets te retourneren,
zoals hij deze ontvangen heeft. Extra werk- en of wachttijd van logistieke medewerkers door
onvoldoende sorteren kan door DrinkCup BV in rekening worden gebracht.

Artikel 11: Expertise

De door DrinkCup BV gemaakte expertise ten behoeve van het vaststellen van schade en
reparatie aan de gehuurde goederen, komen rechtstreeks voor rekening van de huurder. De
klant verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat bij een door DrinkCup BV geschat
schadebedrag van € 25.000,00 of meer, expertise op kosten van de klant wordt uitgevoerd
door een door DrinkCup BV aangewezen erkend expertisebureau en bij een schade beneden
€ 25.000,00 expertise wordt uitgevoerd door DrinkCup BV.

Artikel 12: Verplichtingen van de klant

De klant stemt er mee in DrinkCup BV te allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te
verschaffen, aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en DrinkCup BV
hiervoor te vrijwaren. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden mag uitsluitend na
voorafgaande schriftelijke toestemming van DrinkCup BV. De klant mag het gehuurde niet
vervoeren of doen vervoeren naar een andere plaats of locatie als omschreven in de
overeenkomst. De klant of de derde dient DrinkCup BV onverwijld in te lichten indien beslag
wordt gelegd op roerende of onroerende zaken van de klant of de derde of op het
onderhavige gehuurde of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van DrinkCup
BV dreigen te worden aangetast.

Artikel 13: Risico/laden-lossen

De klant draagt gedurende de gehele huurperiode, dus ook tijdens transport dat door
hemzelf wordt verricht, het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde. De klant is
verplicht de gehuurde goederen te verpakken en te laden in overeenstemming met de aard
van de goederen en de wijze van transport. Dit geldt eveneens voor de klanten die de
goederen door DrinkCup BV aangeleverd krijgen in containers, op pallets en/of in
opslagkisten en zelf lossen en weer laden. De goederen dienen zorgvuldig geladen te worden
zodanig dat er tijdens transport geen schade kan ontstaan door verschuiven of omvallen van
de lading. Indien op verzoek van de klant bij het laden/lossen van de gehuurde goederen
gebruik wordt gemaakt van de diensten van werknemers van DrinkCup BV, geschiedt dit
geheel voor eigen risico van de klant.

Artikel 14: Terugbrengen/teruggeven

Als de gehuurde goederen na het verstrijken van de huurtermijn niet tijdig bij DrinkCup BV
worden teruggebracht of teruggegeven, wordt de klant van rechtswege en zonder enige
aanmaning geacht in gebreke te zijn. De klant kan nooit eigenaar van de gehuurde worden,
tenzij de gehuurde goederen worden aangekocht volgens de nieuwwaarde van de goederen
welke in overeenstemming is met de geldende verkoopprijslijst. Indien de klant zich
opzettelijk de gehuurde goederen toe-eigent, zonder de aanschaf- of vervangingswaarde van
de gehuurde goederen te betalen, is er sprake van verduistering van de gehuurde goederen.
Voor iedere dag vertraging in de teruggave van het gehuurde is de klant een boete
verschuldigd van tweemaal de huurprijs van een dag onverminderd het recht van DrinkCup
BV op volledige en/of verdere schadevergoeding. De huurovereenkomst wordt hierdoor niet
verlengd, hoewel het risico volledig bij de klant blijft.

Artikel 15: Boetes, belastingen

De klant komt overeen alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van
verhuurmateriaal door hem, of derden, te zullen betalen.

Artikel 16: Bezorgen en afhalen

a. DrinkCup BV bezorgt uitsluitend op de begane grond. De klant dient ervoor te zorgen dat
iemand namens hem gedurende de afgesproken bezorgdag aanwezig is voor het in
ontvangst nemen van de gehuurde goederen alsmede gerechtigd is namens de klant te
tekenen voor ontvangst. Zo niet dan heeft DrinkCup BV het recht om de gehuurde goederen
mee terug te nemen. De hierdoor ontstane kosten zijn voor rekening van de klant. DrinkCup
BV kan echter ook de goederen afleveren, doch bij verschil van mening of de afgifte al dan
niet in het overeengekomen aantal en/of in overeengekomen staat heeft plaatsgehad, rust
op de klant uitdrukkelijk het bewijs dat de huurgoederen niet zijn afgegeven in de
overeengekomen staat.
b. Indien partijen afspreken dat DrinkCup BV de gehuurde goederen moet komen ophalen,
dient de klant ervoor te zorgen dat hij tenminste 48 uren tevoren (weekend- en feestdagen
niet meegerekend) aan DrinkCup BV heeft meegedeeld dat DrinkCup BV de verhuurde
goederen kan komen halen. De klant blijft verantwoordelijk voor de gehuurde goederen
totdat deze door DrinkCup BV zijn opgehaald.
c. De goederen dienen op de ophaaldag vanaf 09.00 uur gesorteerd en geordend gestapeld,
op de begane grond gereed te staan. Zijn de goederen niet op het afgesproken tijdstip in
gereedheid gebracht voor transport, dan dient de klant de extra kosten die voor DrinkCup
BV hierdoor zijn ontstaan te vergoeden. Deze extra kosten bestaan uit het berekenen van de
eventuele huurprijs die per dag voor de gehuurde goederen wordt berekend zonder dat
hiermee de huurovereenkomst wordt verlengd, alsmede de extra transportkosten.
d. De klant dient ervoor te zorgen dat iemand namens hem gedurende de afgesproken
ophaaldag aanwezig is voor de teruggave en deze persoon gerechtigd is namens hem te
tekenen voor het retour geven van de huurgoederen. Zo niet dan kan DrinkCup BV toch de
goederen terugnemen, doch bij verschil van mening of de gehuurde goederen al dan niet in
het juiste aantal of in goede staan zijn teruggeven rust op de klant uitdrukkelijk het bewijs
dat de teruggave in het juiste aantal en de goede staat heeft plaats gehad.

Artikel 17: Hulp aan de chauffeur

Indien de door de klant toegezegde hulp niet aanwezig is worden de hierdoor ontstane
kosten door de klant betaald. DrinkCup BV houdt zich het recht voor de overeenkomst op te
zeggen.

Artikel 18: Betaling

Bij verhuur voor een aaneengesloten periode langer dan 4 weken, wordt de huur per 4
weken vooruit betaald. Indien de klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt binnen 14
dagen na factuurdatum kan DrinkCup BV zonder meer de klant in een procedure betrekken.
DrinkCup BV hoeft de klant dan niet meer nader aan te zeggen dat hij nog dient te betalen.
De termijn voor een bezwaar tegen de rekening verstrijkt 14 dagen na factuurdatum. Zonder
schriftelijke toestemming van DrinkCup BV is de klant niet bevoegd tot verrekening c.q.
opschorting van de nakoming, tenzij de klant een consument is.

Artikel 19: Incasso

Bij niet tijdige betaling op de vervaldag is de klant van rechtswege en zonder
ingebrekestelling, vanaf 14 dagen na factuurdatum over de onbetaalde som de wettelijke
rente verschuldigd. Een gedeelte van een maand geldt als een hele maand. Onder dezelfde
voorwaarden is een vergoeding verschuldigd voor alle gemaakte incassokosten,
onverminderd de kosten die voortvloeien uit een eventuele rechtsprocedure.

Artikel 20: Administratiekosten

Indien de klant in overleg met DrinkCup BV op rekening wenst te huren is de klant voor het
versturen van rekeningen beneden € 100,00 exclusief BTW, aan administratiekosten een
bedrag van € 15,00 verschuldigd.

Artikel 21: Verzekering en de mogelijkheid van afkoop

DrinkCup BV adviseert de klant de gehuurde goederen naar gelang het risico tegen brand,
verlies, diefstal, aansprakelijkheid, etc. te verzekeren vanaf het moment van levering tot aan
moment dat huurgoederen weer worden opgehaald door DrinkCup BV of ingehuurde
derden resp. worden retour gebracht naar het depot van DrinkCup BV. Ontstane schade in
de periode dat de klant verantwoordelijk is voor de huurgoederen, is ten alle tijden voor
rekening van de klant. De klant dient de goederen in dezelfde toestand in te leveren, waarin
hij het heeft ontvangen, normale slijtage en gebruik uitgezonderd. Afkoop van schade is niet
mogelijk voor alle huurgoederen.

Artikel 22: Geschillen

Indien er toch problemen tussen partijen zouden ontstaan die verband houden met de
aangegane huurovereenkomst dan worden de geschillen die behoren tot bevoegdheid van
de Rechtbank bij de Rechtbank te ‘s-Hertogenbosch aanhangig gemaakt, behoudens de
geschillen die ontstaan met een consument. Op alle overeenkomsten die tussen partijen
worden gesloten is het Nederlandse recht van toepassing. Voorts is er uitsluitend de
Nederlandse rechter bevoegd terzake van alle geschillen die verband houden met de door
partijen aangegane huurovereenkomst, ook al bezit de klant niet de Nederlandse
nationaliteit en/of is de huurovereenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland ten
uitvoer gelegd.

Artikel 23: Reiniging van de verhuurde goederen

Huur van DrinkCup BV producten is inclusief éénmalige reiniging in de DrinkCup BV
Spoelfabriek na afloop van de huurperiode.

Artikel 24: Veiligheid

De veiligheid van het gebruik van de huurgoederen is een zaak van de klant zelf. DrinkCup
BV verstrekt gebruiksaanwijzingen waar dit nodig is. Voor de veiligheid van de klant,
(bar)personeel, consumenten of die van derden kan DrinkCup BV niet instaan.

Artikel 25: Risico’s

De klant aanvaardt alle risico’s die voortvloeien uit het gebruik van de gehuurde goederen
en is ervan op de hoogte dat de huurgoederen ernstige verwondingen of overlijden kunnen
veroorzaken aan c.q. van de klant, (bar)personeel, consumenten of anderen. De klant
verklaart de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen i.v.m. deze risico’s.

Artikel 26: Niet nakoming

Indien de klant één of meer bepalingen uit de huurovereenkomst of uit deze voorwaarden
niet nakomt is DrinkCup BV gerechtigd om een boete van € 2.500,00 per dag, alles
onverminderd het recht van verdere schadevergoeding te vorderen. Indien DrinkCup BV
verdere schadevergoedingen eist, kan deze boete niet in mindering worden gebracht op die
schadevergoeding.

Maar hoe is het statiegeld dan geregeld?..

Nou zo dus!

Recycle
Blad

Waste no more

Herbruikbare kunststof bekers huren wordt steeds populairder. We streven met z’n alle een circulaire economie na, waarin gebruik geoptimaliseerd wordt, misbruik geminimaliseerd. Met het huren van de herbruikbare bekers van Drinkcup zetten we de juiste stappen richting deze circulaire economie!

Lees meer