Verhuur voorwaarden DrinkCup B.V. – Januari 2023

Artikel 1. Definities

Algemene Voorwaarden: onderhavige ‘’Verhuur voorwaarden DrinkCup B.V. – Januari 2023’’.

DrinkCup: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DrinkCup B.V., ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 80320775.

Klant: de weder- of contractspartij van DrinkCup.

Partijen: DrinkCup en de Klant tezamen.

Partij: DrinkCup of de Klant in enkelvoud.

Goederen: de herbruikbare kunststof bekers en -kannen, en andere roerende zaken, die DrinkCup verhuurd.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, opdrachtbevestiging, of bestelling, en op alle overige en toekomstige rechtsbetrekkingen tussen waarbij DrinkCup en de Klant betrokken zijn.

 

Artikel 3. Totstandkoming opdracht en/of overeenkomst

Iedere aanbieding en/of offerte van DrinkCup is vrijblijvend en bindt DrinkCup niet. Van een overeenkomst is pas sprake bij schriftelijke opdrachtbevestiging door DrinkCup.

Artikel 4. Prijzen en tarieven

 1. Tenzij uitdrukkelijk bij Offerte anders is vermeld zijn alle vergoedingen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting en transportkosten.
 2. De huurprijs voor één dag geldt voor 24 (vierentwintig) uren en voor een weekend 48 (achtenveertig) uren. Voor de periode van één dag mag een de Klant de gehuurde Goederen minimaal 24 (vierentwintig) uur onder zich houden en dienen de Goederen de eerstvolgende werkdag aan DrinkCup geretourneerd te worden.
 3. Het door DrinkCup gehanteerde uurtarief bedraagt € 45,00 excl. BTW per uur.
 4. Bij het verrichten van aanvullende Diensten door DrinkCup, of stagnatie aan de zijde van DrinkCup bij niet nakoming door de Klant, is DrinkCup gerechtigd om alle daarmee gepaarde gaande additionele kosten als meerwerk aan de Klant door te belasten.
 5. Bij niet tijdige betaling is de Klant over het door de Klant aan DrinkCup verschuldigde bedrag verschuldigd:
 6. een vertragingsvergoeding ter hoogte van 1 (één) procent per 30 (dertig) kalenderdagen; en
 7. buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15 (vijftien) procent over het aan DrinkCup verschuldigde bedrag.
 8. DrinkCup is te allen tijde gerechtigd en op elk moment om zonder opgaaf van reden(en) van de Klant zekerstelling, een waarborgsom of integrale vooruitbetaling door de Klant te verlangen. Indien de Klant daar niet onverwijld toe overgaat, is DrinkCup gerechtigd om diens tegenprestatie op te schorten dan wel de opdracht en/of overeenkomst te beëindigen of te ontbinden, onverminderd het recht van DrinkCup op schadevergoeding. De waarborgsom mag door de Klant niet beschouwd worden als vooruitbetaling op de verschuldigde huursom. DrinkCup kan de door de Klant bij nacalculatie verschuldigde bedragen verrekenen met de waarborgsom. De (pro resto) waarborgsom wordt teruggestort als vaststaat dat de Klant aan al diens verplichtingen tegenover DrinkCup heeft voldaan. Over de waarborgsom wordt geen rente berekend.
 9. Tenzij anders is bepaald bedraagt de betalingstermijn 14 (veertien) kalenderdagen na factuurdatum.
 10. Bij verhuur voor een aaneengesloten periode langer dan 4 (vier) weken, dient de huur per 4 (vier) weken vooruitbetaald te worden.
 11. Bij een online bestelling wordt de huurprijs via Ideal of een andere ter beschikking gestelde betaalmethode betaald. De kosten voor niet geretourneerde Goederen of Goederen die na teruggave aan DrinkCup niet meer gebruikt kunnen worden vanwege schade en/of vervuiling worden separaat in rekening gebracht met de eindfactuur.
 12. Eventuele bijkomende logistieke en/of personele kosten worden eveneens op de eindfactuur doorbelast aan de Klant. Alle huurkosten, vervangingskosten, niet geretourneerde Goederen van DrinkCup, kosten vervanging voor Goederen die als uitval retour komen en door te berekenen logistieke kosten zijn exclusief BTW.

Artikel 5. Leveringen en termijnen

 1. DrinkCup bezorgt uitsluitend op de begane grond. De Klant dient ervoor te zorgen dat er op het door DrinkCup gecommuniceerde bezorgmoment iemand aanwezig is voor het in ontvangst nemen van de Goederen en deze persoon gerechtigd is om namens de Klant te tekenen voor ontvangst. Als er op het gecommuniceerde bezorgmoment niemand aanwezig is, of niemand tot ondertekening gerechtigd is, dan heeft DrinkCup het recht om de Goederen retour te nemen, onverminderd de verplichting van de Klant tot betaling conform overeenkomst. De hierdoor ontstane kosten zijn voor rekening van de Klant. DrinkCup kan echter ook de Goederen afleveren, doch bij verschil van mening of de afgifte al dan niet in het overeengekomen aantal en/of in overeengekomen staat heeft plaatsgehad, rust op de Klant uitdrukkelijk het bewijs dat de Goederen niet zijn afgegeven volgens gemelde aantallen en in goede en onbeschadigde staat. De Klant is verantwoordelijk voor de gehuurde Goederen van DrinkCup zodra deze in ontvangst zijn genomen door de Klant
 2. Als partijen afspreken dat DrinkCup de gehuurde Goederen op moet komen halen, dient de Klant ervoor te zorgen dat hij tenminste 48 uren tevoren (weekend- en feestdagen niet meegerekend) aan DrinkCup heeft meegedeeld dat DrinkCup de verhuurde Goederen kan komen halen. De Klant blijft verantwoordelijk voor de gehuurde Goederen totdat deze door DrinkCup zijn opgehaald.
 3. De Goederen dienen op de ophaaldag vanaf 09.00 uur gesorteerd en gestapeld, op de begane grond in de door DrinkCup geleverde kratten gereed te staan. Zijn de Goederen niet op het door DrinkCup gecommuniceerde tijdstip in gereedheid voor transport, dan dient de Klant de extra kosten die hierdoor voor DrinkCup zijn ontstaan te vergoeden. Deze extra kosten bestaan onder meer uit het berekenen van de eventuele huurprijs die per dag voor de gehuurde Goederen wordt berekend zonder dat hiermee de huurovereenkomst wordt verlengd, en ook de (extra) manuren- en transportkosten.
 4. De Klant dient ervoor te zorgen dat er op het door DrinkCup gecommuniceerde ophaalmoment iemand aanwezig is voor afgifte van de Goederen en deze persoon gerechtigd is om namens de Klant te tekenen voor afgifte. Zo niet dan kan DrinkCup toch de Goederen terugnemen, doch bij verschil van mening of de gehuurde Goederen al dan niet in het juiste aantal of in goede staat zijn teruggeven rust op de Klant uitdrukkelijk het bewijs dat de teruggave in het juiste aantal en de goede staat heeft plaats gehad.
 5. Termijnen die gelden voor de Klant kwalificeren als fatale termijnen.
 6. De in offertes, opdrachtbevestigingen en/of overeenkomsten genoemde leveringstermijnen zijn bij benadering en daarom voor DrinkCup niet fataal. Het verzuim van DrinkCup treedt pas in na schriftelijke ingebrekestelling, voorzien van een gedetailleerde onderbouwing, met een termijnstelling van 14 (veertien) kalenderdagen.

 

Artikel 6: Controle levering en retour ontvangst bij en door DrinkCup

 1. De Klant dient de Goederen onmiddellijk na levering te controleren op aantallen en tekortkomingen. Als er tekortkomingen, gebreken, manco’s of andere klachten zijn, dient de Klant onmiddellijk en in alle gevallen voorafgaand aan de dag van ingebruikname van de Goederen per email contact op te nemen met DrinkCup, bij gebreke van verval van rechten van de Klant. Indien de Klant pas op de dag van gebruik de Goederen controleert, kan de Klant niet meer van DrinkCup eisen dat de Goederen dezelfde dag omgewisseld worden als er sprake is van tekortkomingen, gebreken, manco’s of andere klachten.
 2. Bij teruggave van de Goederen worden de Goederen bij terugkomst in het bedrijf van DrinkCup gecontroleerd. Het ophalen van de Goederen door of namens DrinkCup is niet te beschouwen als een dergelijke controle. Als de Klant bij de controle aanwezig of vertegenwoordigd wenst te zijn, dient de Klant dat vóór het retour ophalen of retour afleveren van de Goederen schriftelijk kenbaar te maken aan DrinkCup. Als schade, verlies of onjuist verpakken vastgesteld is, zonder dat de Klant daarbij aanwezig was, laat DrinkCup dit binnen 14 (veertien) kalenderdagen (weekend en feestdagen niet meegerekend) nadat de Goederen bij DrinkCup zijn geretourneerd schriftelijk weten. De Klant krijgt dan 48 (achtenveertig) uren de tijd om bij DrinkCup alsnog de schade te beoordelen. Indien de huurder binnen deze termijn niet reageert, wordt dit als aanvaarding van de schade beschouwd. DrinkCup kan dan tot onmiddellijke reparatie of vervanging overgaan en alle daarmee gepaard gaande kosten aan de Klant doorbelasten.
 3. Beschadigde Goederen worden gedurende ten hoogste 30 dagen na de datum waarop dat de schade aan de Klant is gefactureerd voor de Klant beschikbaar gehouden. Na verloop van laatstgemelde termijn is DrinkCup gerechtigd de geselecteerde beschadigde Goederen te laten recyclen en/of te vernietigen.

Artikel 7. Beëindiging en overmacht

 1. Uitsluitend DrinkCup kan een opdracht of overeenkomst zonder opgaaf van redenen en op ieder moment annuleren, opzeggen en/of beëindigen zonder dat DrinkCup aan de Klant enige (schade)vergoeding of compensatie verschuldigd is.
 2. Uitsluitend aan DrinkCup komt een beroep op overmacht toe. Van overmacht is onder meer, maar niet uitsluitend, sprake in geval van oorlog(sgevaar), (dreiging van) terrorisme, burgeroorlog, oproer, revolutie, pandemie, epidemie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregel(en), in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan machinerieën, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, beperkte transportmogelijkheden als gevolg van weersomstandigheden en verkeersstoring, (toe)leveranciers en/of onderaannemers die niet of niet tijdig (kunnen) voldoen aan hun verplichtingen, storingen in de levering van energie, water en (tele)communicatie services waardoor de Klant wordt verhinderd (tijdig) aan haar verplichtingen te voldoen. Ingeval van overmacht is DrinkCup gerechtigd om diens verplichtingen op te schorten of de opdracht en/of overeenkomst te beëindigen zonder dat DrinkCup aan de Klant enige (schade)vergoeding of compensatie verschuldigd is.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid van DrinkCup

 1. Iedere aansprakelijkheid van DrinkCup voor directe- of indirecte aansprakelijkheid is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan gevolgschade, gederfde omzet en/of winst, verminderde goodwill, geleden verliezen en gemaakte kosten, en ook gemiste opdrachten en gemiste besparingen, schade door productie- of bedrijfsonderbrekingen of stagnatie etc.
 2. Voor zover DrinkCup wel aansprakelijkheid is, dan is de aansprakelijkheid van DrinkCup te allen tijde beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag dat de verzekeraar van DrinkCup vergoedt, en te allen tijde tot maximaal vijftig procent van de huursom waarop dat het schadeveroorzakende feit betrekking heeft (excl. BTW).
 3. DrinkCup adviseert de Klant de gehuurde Goederen tegen brand, verlies, diefstal, aansprakelijkheid, etc. te verzekeren vanaf het moment van levering tot aan moment dat de Goederen weer aan DrinkCup geretourneerd worden. Ontstane schade in de periode dat de Klant verantwoordelijk is voor de Goederen, is ten alle tijden voor rekening van de Klant. De Klant dient de Goederen in dezelfde toestand in te leveren, waarin hij het heeft ontvangen.

Artikel 9. Overige bepalingen

 1. Op iedere huidige en/of toekomstige opdracht, overeenkomst en/of rechtsverhouding waarbij DrinkCup en de Klant Partij(en) zijn, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Algemene Voorwaarden of andersoortige voorwaarden van de Klant worden reeds nu voor alsdan door DrinkCup van de hand gewezen en binden DrinkCup niet.
 2. Eventuele afwijkingen van of aanvullingen op de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig als deze expliciet en schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen. De overeengekomen afwijkingen of aanvullingen gelden slechts éénmaal. Als er op een later moment tussen Partijen een andere opdracht en/of overeenkomst tot stand komt, dan geldt de onderhavige versie van de Algemene Voorwaarden.
 3. Als een bepaling uit de Algemene Voorwaarden nietig is, vernietigd wordt of op andere gronden daarop door Partijen geen beroep kan worden gedaan, heeft DrinkCup het recht deze bepaling te vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk in acht wordt genomen. De overige bepalingen blijven in dat geval onverkort van kracht.
 4. De Klant stemt reeds nu voor alsdan in met de overdracht van rechten en/of verplichtingen van DrinkCup aan derden.
 5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt DrinkCup alle intellectuele- en eigendomsrechten, ongeacht of aan de Klant voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Tenzij anders is bepaald is er sprake van huur en niet van koop.
 6. De Klant doet afstand van diens recht op retentie, opschorting, ontbinding en/of verrekening.
 7. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen van de Klant op DrinkCup één jaar.
 8. De veiligheid van het gebruik van de Goederen is een zaak van de Klant zelf. DrinkCup verstrekt gebruiksaanwijzingen waar dit nodig is. Voor de veiligheid van de Klant of die van derden kan DrinkCup niet instaan.
 9. De Klant aanvaardt alle risico’s die voortvloeien uit het gebruik van de gehuurde Goederen en is ervan op de hoogte dat de Goederen verwondingen kunnen veroorzaken. De Klant verklaart de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen i.v.m. deze risico’s.

Artikel 10: Toepasselijk recht

 1. Op deze huurovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen welke tussen Partijen mochten ontstaan zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.

Maar hoe is het statiegeld dan geregeld?..

Nou zo dus!

Recycle
Blad

Waste no more

Herbruikbare kunststof bekers huren wordt steeds populairder. We streven met z’n alle een circulaire economie na, waarin gebruik geoptimaliseerd wordt, misbruik geminimaliseerd. Met het huren van de herbruikbare bekers van Drinkcup zetten we de juiste stappen richting deze circulaire economie!

Lees meer